Kies jouw land om meer informatie te krijgen
over de beschikbare producten in jouw land

Europa
Zuid Amerika
Azië / Australië / Africa

De vertrouwde keuze

Actievoorwaarden:

Doe mee* en win 1 van de drie prijzen.

*geen aankoopverplichting

Artikel 1: Bisolvon mama’s bedankt.

1. Boehringer Ingelheim B.V., gevestigd aan de Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar (“Boehringer Ingelheim”), organiseert een promotioneel kansspel, getiteld “mama’s bedankt’ ” (de “Actie”). De Actie start op 1 oktober 2016 en loopt tot en met 31 december 2016. Na 31 december 2016 is deelname niet meer mogelijk. Deelname is mogelijk via www.bisolvon.nl (de “Website”).
2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de producten van Bisolvon.

Artikel 2: Vereisten voor deelname Actie

1. De deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor natuurlijke personen vanaf 16 jaar, wonend in Nederland. Mocht een deelnemer jonger dan 16 jaar zijn, dan dient deze deelnemer te beschikken over toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Het personeel van Boehringer Ingelheim, de leden van hun familie en alle personen die professioneel betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.
2. Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord met deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) en de privacyverklaring van de Website.
3. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele aankoopverplichting.
4. Meerdere deelnames per persoon zijn toegelaten. De deelnemer moet over een geldig e-mail adres beschikken en mag geen e-mail adres gebruiken dat is gegenereerd door een programma dat is gericht op het automatisch genereren van e-mail adressen.

Artikel 3: Actie

1.De deelnemer wordt verzocht om zijn/ haar gegevens in te vullen en maakt daarmee kans op de door hem/ haar gekozen prijs.

Artikel 4: Toewijzing van de winnaars

4. De winnaar krijgt vóór 1-2-2017 persoonlijk bericht. De prijswinnaars worden door Boehringer Ingelheim op deze datum geïnformeerd via het emailadres dat ze hebben opgeven bij hun inschrijving op de Website. Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.

Artikel 6: Prijzen

Artikel 7: Actievoorwaarden

1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
2. De Actievoorwaarden zijn te vinden op de Website en zijn tevens schriftelijk opvraagbaar door een brief te sturen aan Boehringer Ingelheim B.V. ‘Bisolvon mama’s bedankt’, Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar.
3. Klachten over deze Actie kunnen per brief gestuurd worden aan Boehringer Ingelheim, Consumenten Service, op bovenstaand adres. Boehringer Ingelheim zal binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren.

Artikel 8: Recht tot beëindiging/wijziging

Boehringer Ingelheim behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande of nadere kennisgave en zonder opgaaf van redenen:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie (waaronder het weigeren een prijs uit te keren) indien Boehringer Ingelheim B.V. van mening is dat de betreffende deelnemer misbruik van de Actie maakt of heeft gemaakt, frauduleus heeft gehandeld en/of heeft getracht deelnemers aan de Actie onrechtmatig te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de Website aan te brengen of de toegang tot de Website te beperken en/of te beëindigen;
c) de Actievoorwaarden, overige van toepassing zijnde voorwaarden, de prijzen en de data waarop de winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of voortijdig te beëindigen, indien Boehringer Ingelheim dit naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
2. De deelnemer is zich bewust van het feit dat internet een publiek domein is en dat Boehringer Ingelheim niet aansprakelijk is voor misbruik door derden.
3. Boehringer Ingelheim, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Boehringer Ingelheim bij de Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de Actie.
4. Boehringer Ingelheim is voorts niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook.
5. Boehringer Ingelheim is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie en/of het inwisselen van dan wel gebruik van de te winnen prijzen. Boehringer Ingelheim geeft geen enkele garantie op de door Boehringer Ingelheim te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden. Boehringer Ingelheim is tevens niet aansprakelijk voor verlies/vertraging bij verzending van de prijzen via de post.
6. Boehringer Ingelheim garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar Website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
7. Boehringer Ingelheim is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de Website en/of het downloaden van welke componenten en/of software dan ook.
8. Boehringer Ingelheim is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden (waaronder www.facebook.nl en www.twitter.nl). Voor het gebruik van dergelijke websites gelden de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites.
9. Boehringer Ingelheim is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor (technische) problemen van welke aard dan ook en/of eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Actie.
10. Boehringer Ingelheim besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Website of gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen Boehringer Ingelheim niet worden aangerekend en Boehringer Ingelheim kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10: Website

1. De intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de Website rusten bij Boehringer Ingelheim en/of haar licentiegeefsters. Hieronder wordt onder andere verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen.
2. Niets van de Website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boehringer Ingelheim.
3. Aan de inhoud van de Website kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 11: Persoonsgegevens

1. De gegevens die Boehringer Ingelheim in het kader van deze Actie verzamelt en verwerkt worden eigendom van Boehringer Ingelheim en zullen slechts voor het uitvoeren van de Actie worden gebruikt.
2. De deelnemer verklaart dat alle opgegeven persoonsgegevens waar, juist en niet misleidend zijn.
3. Indien de deelnemer zijn/haar onder artikel 11.1 bedoelde toestemming wil intrekken of andere wijzigingen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens wil doorgeven, kan de deelnemer daarvoor contact opnemen met Boehringer Ingelheim via de contactgegevens genoemd in artikel 7.2.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Boehringer Ingelheim handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy verklaring

Boehringer Ingelheim B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en alle deelnemers aan haar acties.
Boehringer Ingelheim B.V. verzamelt de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd, bankrekeningnummer, foto’s (in het kader van een wedstrijd) en gegevens die zij verkrijgt door acties georganiseerd via social media.
Boehringer Ingelheim B.V. gebruikt uw gegevens voor:

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.
De website kan informatie bevatten over promotie-acties die Boehringer Ingelheim B.V. gezamenlijk met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming u haar diensten en producten kan aanbieden.

Minderjarigen

Een speciale opmerking voor ouders en voogden. Boehringer Ingelheim B.V. verzoekt ouder en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. Boehringer Ingelheim B.V. vraagt minderjarigen (jonger dan 16 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruikmaken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via deze website of een brief zenden naar Boehringer Ingelheim B.V., Antwoordnummer 1300, 1800 VC Alkmaar.

Wijzigingen

Boehringer Ingelheim B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring / juridische verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Cookies

Boehringer Ingelheim B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Boehringer Ingelheim B.V. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Boehringer Ingelheim B.V. in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.html voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.